Deze inkoopvoorwaarden zin van toepassing op de door N.V. Hoogmartens Wegenbouw (hierna genoemd ‘Hoogmartens’) bestelde leveringen en diensten. Leveringen zijn het één of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Hoogmartens en de eventuele installatie of montage van deze zaken. Diensten zijn de door de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van Hoogmartens te verrichten werkzaamheden, activiteiten en/of handelingen die geen betrekking hebben op leveringen of onderaannemingen (werken).